Pasimatuokite
„Vaikystės Sodą“
REGISTRUOTIS

Bendruomenės Knyga

Atgal

Apie Vaikystės Sodą

 

Vaikystės Sodo misija. Vaikystės Sodas - tai kūrybiška ugdymo(si) bendruomenė, kurios tikslas – aukščiausios kokybės ugdymas.

Vaikystės Sodo tikslai. Mes siekiame, kad vaikai:

*įgytų jų amžiaus tarpsniui būtinus savarankiškumo gebėjimus;

*įgytų jų amžiaus tarpsniui būtinus socialinius gebėjimus;

*įgytų jų amžiaus tarpsniui būtinus kognityvius gebėjimus;

*išmoktų kritiškai mąstyti;

*nebijotų klausti;

*pasitikėtų savimi;

*augtų atsakingais Lietuvos ir pasaulio piliečiais;

*gerbtų save ir aplinkinius;

*žinotų savo teises ir pareigas;

*įgytų svarbiausias šiuolaikines kompetencijas.

Vaikystės Sode mes:

*Sistemiškai dirbame pagal autorinę dr. Austėjos Landsbergienės kontekstinio ugdymo programą. Vaikystės Sode kontekstiniam ugdymui skiriame daug dėmesio – ugdymo programą kasmet aptariame, atnaujiname, tobuliname.

*Visokeriopai ugdome vaiką ir atliepiame šiuolaikinius jo poreikius.

 

Vaikystės Sodo bendruomenė


Vaikystės Sodo bendruomenės nariais esame visi - vaikai, pedagogai ir tėvai.

Mes, bendruomenė, esame partneriai ir įsipareigojame kartu kurti bei išsaugoti saugią bei svetingą ugdymosi aplinką, kurioje, visapusiškos pagarbos atmosferoje, galėtų nevaržomai atsiskleisti kiekvieno vaiko, pedagogo potencialas.

Be abejonių, efektyvi partnerystė reikalauja aiškiai apibrėžtų atsakomybių, bendradarbiavimo, gyvybingos komunikacijos, visapusiškos pagarbos bei vieningos vizijos.

Mes - pasaulio piliečiai, todėl veikdami Sodeliuose siekiame prisidėti ir prie geresnio pasaulio kūrimo. Vaikystės Sodo  ugdymo procese ir bendruomenės gyvenime siekiama #GlobalGoals ir skiriame ypatingą dėmesį tvarios aplinkos kūrimui ir gamtos apsaugai.

Tikime, kad bendruomenės tikslai suteiks efektyvaus ir malonaus bendravimo pagrindą bei praktiškai pasitarnaus įgyvendinant mūsų vykdomą pagarbos skatinimo politiką.

Bendruomenės tikslai:

*skatinti bendruomeniškumo dvasią;

*stiprinti Sodelių ir namų partnerystę;

*teikti visokeriopą pagalbą Sodeliams, siekiant užtikrinti kokybišką ugdymą(si).

Vaikystės Sodo mokytojai

Mokytojai yra Vaikystės Sodo ambasadoriai - klasėse jų rankoms patikėta mūsų ateitis.

Mokytojus atrenkame itin kruopščiai. Mums svarbu, kad mokytojai būtų savo srities profesionalai, gerbtų kiekvieną vaiką ir šeimą, gebėtų pasidalinti idėjomis ir dirbti komandoje, sektų ugdymo srities naujoves ir, žinoma, siektų keisti pasaulį.

Mums svarbus nuolatinis mokytojų tobulėjimas. Visi Vaikystės Sodo pedagogai nuolat supažindinami su naujausiais moksliniais tyrimais ir atradimais, dalyvauja vidinėje Mokytojų akademijoje - periodiškai vykstančiuose vidiniuose tęstiniuose mokymuose. Mokytojų akademija grįsta tiek teorinėmis, tiek praktinėmis žiniomis: vidaus ir išorės mokymai, profesinės dienos ir profesiniai pusdieniai, profesinių knygų skaitymas, Mokytojų akademijos seminarai, vidaus tvarkų filmukai, profesinės valandėlės Sodelyje ir pan.

Vaikystės Sodo savanoriai

Svarbūs Vaikystės Sodo bendruomenės dalyviai - savanoriai. Savanoriai gali būti mamos ir tėčiai, norintys tobulinti savo sugebėjimus vaikų ugdymo srityje; močiutės ir seneliai, galintys skaityti pasakas; studentės ir studentai, pageidaujantys atlikti praktiką; kitų sričių specialistai, nusprendę įsitikinti, ar tikrai jų pašaukimas - dirbti su vaikais.

Savanoriai Vaikystės Sode yra pedagogų pagalbininkai: jie negali savarankiškai priimti sprendimų, o tik padeda auklėti, lavinti ir mokyti vaikus. Pedagogai kruopščiai planuoja tai, ką savanoriai Vaikystės Sode turi padaryti, kad būtų pasiekta geriausių rezultatų: su vienu vaiku reikia padirbėti atliekant smulkiosios motorikos užduotėles, su kitu – mokytis užrašyti ant darbelių savo vardą, su trečiu - paskaityti būtent jam parinktą knygą ar padėti užbaigti darbelį. Kartais reikia tiesiog nusmailinti visus pieštukus ar iškarpyti ruošinukus kitos savaitės projektams. Savanoriai palengvina pedagogų darbą. Vaikystės Sodo bendruomenė juos labai vertina.

Organizacijos etikos kodeksas

Vaikystės sodas (toliau – Organizacija) yra inovatyvi, kūrybinga, socialiai atsakinga, skaidri bei etiška Organizacija. Įsipareigodami laikytis aukštų standartų, siekiame kurti kokybiškas ugdymo paslaugas, suteikti galimybę gauti globalų išsilavinimą kuo daugiau vaikų, auginti asmenybes, pasaulio piliečius bei įdarbinti savo srities profesionalus. 

Organizacija remiasi žemiau išvardintomis pamatinėmis vertybėmis, taip užtikrindama profesionalią ir kokybišką veiklą. Šios pamatinės vertybės ir principai yra pagrindas visiems mūsų veiksmams, sprendimams ir santykiams, darbuojantis tikslų įgyvendinimo kryptimi, o taip pat užtikrinant vaikų, kuriuos ugdome drauge su tėvais, tobulėjimą. Šis Organizacijos etikos kodeksas taikomas visiems, kurie yra įdarbinti, sudarę sutartis arba kokiu nors kitu formaliu būdu yra susiję su organizacija. Jis parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, kitais teisės aktais, Organizacijos vidaus tvarkomis bei taisyklėmis. 

Sąžiningumas 

Organizacija laikosi sąžiningo verslo principų: veikiame skaidriai ir patikimai, atskirdami viešuosius ir privačiuosius interesus. Laiku ir sąžiningai mokame mokesčius, netoleruojame nesąžiningo elgesio, įstatymų pažeidinėjimo, korupcijos, kyšių, papirkinėjimo, finansinių interesų siekimo atliekant darbines funkcijas. Sąžiningumo - kaip vienos iš kertinių vertybių - tikimės ir iš mus supančios aplinkos. 

Skaidrumas 

Organizacijos santykiai su darbuotojais, klientais, partneriais ir visa supančia aplinka yra pagrįsti abipusiu atvirumu, tolerancija ir įsipareigojimų vykdymu. Laikomės korupcijos prevencijos įstatymų ir taisyklių. 

Mes griežtai nesiūlome ir nepriimame grynųjų pinigų, brangių dovanų ar svetingumo, kuriuo siekiama paskatinti priimti vienokį ar kitokį sprendimą ar už jį atsilyginti. Dėmesys, bendradarbiavimas, atvirumas ir bendrystė - geriausia padėka tiek mums patiems, tiek mus supančiai aplinkai. 

Reputacija 

Vykdydami veiklą konkurencingoje aplinkoje, nesiekiame konkurencinio pranašumo neteisėtomis ar neetiškomis priemonėmis, o santykius su konkurentais grindžiame sąžiningumo bei abipusės pagarbos principais. Tokį elgesį labai vertiname ir to paties tikimės iš konkurentų. 

Etiškas elgesys 

Organizacijoje ir mus supančioje aplinkoje elgiamės dalykiškai: esame korektiški, mandagūs, laikomės bendravimo etikos taisyklių bei elgiamės taip, kad jokie veiksmai nepakenktų įmonės dalykinei reputacijai. Skatiname iniciatyvas, atviras diskusijas, bendradarbiavimą su mus supančia aplinka, bendruomene, valstybės institucijomis ir partneriais. 

Tikime, kad laikydamiesi etiško elgesio normų ne tik mokyklų, sodelių teritorijose, bet ir vaikštant gatvėmis, naudojantis viešuoju transportu, vairuojant automobilį, paspirtuką, dviratį ar kitą transporto priemonę rodome teisingą ir gražų pavyzdį, kuriuo siekiame užkrėsti ir mus supančią aplinką. 

Aplinka 

Kasdieninėje veikloje, mus supančioje aplinkoje atsakingai tausojame gamtos išteklius, žaliavas, energiją. Kruopščiai renkamės, perkame ir naudojame produktus. Užtikriname tinkamą veikloje susidarančių atliekų tvarkymą, skatiname visą savo Organizacijos bendruomenę taupiai naudoti energijos išteklius ir tausoti aplinką, netoleruojame šiukšlinimo tiek mūsų teritorijoje, tiek ir visur kitur. Savo kasdieninėje aplinkoje dalinamės ir pritaikome jau panaudotus daiktus įvairioms veikloms. 

Vykdydami savo veiklą, vadovaujamės tvaraus verslo principais, puoselėjame gerą ir saugią kaimynystę, esame patikimi partneriai ir aktyvūs visuomeninio gyvenimo dalyviai. Remiame ir prisidedame prie vietinių, nacionalinių ir aplinkosauginių iniciatyvų, patys organizuojame aplinkos tvarkymą bei skatiname prie to prisidėti kitus. 

Saugumas ir sveikata 

Imamės prevencinių priemonių užtikrinti savo bendruomenės saugą bei sveikatą nuolat pagal naujausias rekomendacijas atnaujindami saugaus darbo taisykles, periodiškai organizuodami mokymus, dedami visas nuo Organizacijos galimybių priklausančias pastangas, kad visi kuo mažiau patirtume streso ir jaustumėmės saugūs tiek psichologiškai, tiek ir fiziškai. 

Skatiname, mokome valgyti sveiką, subalansuotą maistą, vengiame cukraus. Savo teritorijose įrengiame, puoselėjame miesto sodą, kuriame bendruomenės nariai augina daržoves, prieskonius, vaisius. Kviečiame ir palaikome aktyviai judančius nuo pačių jauniausių bendruomenės narių iki vadovų. 

Tobulėjimo kultūra 

Bendruomenės dalyviai aktyviai domisi naujausiais tyrimais, tarpusavyje dalinasi gautomis žiniomis, patirtimi, kompetencijomis, rengia arba dalyvauja mokymuose, konferencijose, mokslinėje veikloje. Skatiname ir palaikome, kai jaunieji bendruomenės nariai aktyviai dalyvauja konkursuose, olimpiadose, turnyruose, konferencijose ir džiugina puikiais pasiekimais. 

Kiekvienas atsakingai atliekame savo pareigas ir esame pasiruošę bendradarbiauti bei padėti visiems. 

Asmens privatumo ir jo duomenų saugumas 

Duomenis tvarkome užtikrindami jų privatumą, saugumą ir konfidencialumą bei parinkdami tinkamas technines ir organizacines priemones, kurios apsaugo duomenis nuo neteisėtos prieigos, atskleidimo, atsitiktinio praradimo, pakeitimo, sunaikinimo ar kitokio neteisėto tvarkymo.


Praktinė informacija

 

Adaptacija 

Kai apsisprendžiate, kad vaikas lankys Vaikystės Sodą, būsimi vaiko pedagogai susitinka su jo tėvais. Aptariame visas lankymo pradžios ir adaptacijos smulkmenas, kad būtų galima kuo geriau prisitaikyti prie kiekvienos šeimos poreikių, o vaikas galėtų kuo lengviau adaptuotis.   

Visiems vaikams adaptacija yra nelengvas tarpsnis. Ir visai nesvarbu, ar vaikas verkia (išorinė adaptacija), ar vyksta iš pirmo žvilgsnio nepastebima (vidinė) adaptacija. Šį periodą išgyvena visi – skiriasi tik išgyvenimo būdas.

Moksliškai įrodyta, kad normalios raidos vaiko adaptacija trunka 6–8 savaites nuo dienos, kai jis lieka ugdymo įstaigoje vienas, t. y. be tėvų ar kitų jo šeimos narių. Mums svarbu, kad vaikas kuo lengviau taptų mūsų bendruomenės dalimi, susidraugautų su pedagogais, pasijustų saugus naujoje aplinkoje, todėl visada su tėveliais aptariame jų vaiko adaptacijos procesą.

Svarbu! Adaptacija galima tik su mama arba tėčiu - auklės, seneliai ir močiutės vaikus gali tik atvesti ir / arba pasiimti.

Lankymo tvarka 

Vaikystės Sodo darbo laikas – nuo 7.30 iki 18.30 val. Prašome gerbti mokytojų asmeninį gyvenimą ir laiku pasiimti vaikus namo.

Mes tikimės, kad vaikai reguliariai lankys Vaikystės Sodą ir nevėluos ateiti. Atvykstančiųjų ryte prašome ateiti iki Ryto Rato, t. y. iki devintos valandos ryte, nes pavėlavusieji trikdo Vaikystės Sodo darbą ir nusistovėjusią tvarką. Būsime dėkingi, jei atvyksite laiku, o jei vėluosite – praneškite apie tai mums.

Reguliariai lankyti ugdymo įstaigą yra būtina, kad pedagogai galėtų įgyvendinti kontekstinio ugdymo programą ir pasiektų numatytus tikslus. Programa yra sukurta visą arba pusę dienos kasdien lankantiems vaikams, nes tik tokiu atveju jie pajunta programos tęstinumą ir geriausiai įsisavina medžiagą.

Sunku kompensuoti tai, kas praleista, net jeigu tėvai su vaiku dirba namie. Juk Vaikystės Sode vaikas dirba ne tik individualiai, bet ir poroje bei grupėje. Todėl tikimės bendradarbiauti ir, jeigu vaikas sveikas, kasdien susitikti su juo Vaikystės Sode.

Jeigu dėl kokių nors priežasčių vaikas negali atvykti į Vaikystės Sodą, prašome iki 8.45 val. telefonu informuoti savo klasės mokytoją. Individualaus susitikimo metu klasės mokytoja(-as) duos telefono numerį, kuriuo galėsite parašyti sms žinutę ir pranešti, kad vėluosite ar vaikutis susirgo ir jam nereikia užsakyti pietų ar vakarienės.

Jeigu iki 8.45 val. neatvyksite ir nepranešite, kad pietų ar vakarienės Jūsų vaikui užsakyti nereikia, vaikui maistą užsakysime ir Jums reikės už jį sumokėti.

Visada prašome nurodyti priežastį, kodėl vaikas neatvyks į Vaikystės Sodą. Tada pedagogai galės atitinkamai planuoti tolesnį darbą su Jūsų vaiku ir kitais auklėtiniais.

Jeigu vaikas suserga užkrečiamąja liga, prašome pranešti diagnozę, kad galėtume imtis priemonių ir perspėti kitų vaikų tėvus.

Į lauką Vaikystės Sode einame kasdien. Jeigu manote, kad Jūsų vaikui negalima eiti į lauką, vadinasi jis nėra visiškai pasveikęs ir jam reikėtų likti namuose.

Kai ruošiatės atostogauti Vaikystės Sodo darbo metu, būsime dėkingi, jei mus informuosite prieš tris darbo dienas bei įspėsite kiek laiko būsite išvykę.

Ateiname į Vaikystės Sodą 

Kadangi Sodelių durys būna užrakintos, atvykę svečiai turi paskambinti asmeniui, su kuriuo susitarta dėl atvykimo, tik jis atidarys Sodelio duris.

Vaikystės Sodo pedagogai Sodelių duris atveria 7.25 val. Vaikai gali atvykti nuo 7.30 val. Juos prie lauko durų pasitiks Sodelio darbuotojas.

Daugelis Sodelių yra įsikūrę aktyviai gyvenamose miestų teritorijose ir gatvių apsuptyje, todėl primename ir raginame laikytis kelių eismo taisyklių ir paisyti kelio ženklų informacijos. Rodykime pavyzdį savo vaikams!

Ką reikia atsinešti 

Sąrašą daiktų, kuriuos turi turėti vaikas, klasės mokytoja(-as) kiekvienai šeimai duoda per pirmąjį individualų susitikimą arba atsiunčia el. paštu.

Svarbu! Prašome, kad maišeliai, į kuriuos dėsite vaikų daiktus, nebūtų polietileniniai (pageidautini medžiaginiai arba iš kitos, vaikams nepavojingos ir aplinką tausojančios medžiagos). Nepamirškite ant maišelio užrašyti vaiko vardą.

Į Sodelį vaikai gali atsinešti tik miego žaisliuką. Juo vaikai nesidalina, jis laikomas kartu su patalėliais, juo nežaidžiama klasėje.

Komunikacija su tėvais 

Pagrindinė klasės mokytojų komandos bendravimo su klasės tėvelių bendruomene priemonė yra mobilioji Vaikystės Sodo aplikacija bei elektroniniu paštu siunčiami Penktadienio laiškai.

Mobiliojoje Vaikystės Sodo aplikacijoje yra klasės profilis, kuriame pedagogai rašo svarbiausią informaciją apie vaiką (kaip jis valgė, miegojo, žaidė, bendravo ir kt.). Tai yra trumpučiai(!) pastebėjimai, kurie padeda tėvams įsivaizduoti, kaip jų vaikas praleido dieną Vaikystės Sode. Į mobiliąją aplikaciją kasdien keliamos ir vaikų nuotraukos.

Penktadienio laiškuose pedagogai pateikia svarbią informaciją apie praėjusią savaitę, apie artimiausius renginius, aktualius projektus ir pan. Ši informacija yra labai svarbi, todėl laiškus prašome perskaityti atidžiai ir iki galo. 

Jei atsiranda būtinybė nedelsiant susisiekti su vaiko tėvais, Vaikystės Sodo pedagogai arba administracijos atstovas tuoj pat skambina jiems, todėl mums būtina turėti tėvų ar globėjų/įtėvių telefonų numerius, kad galėtume kuo greičiau susisiekti.

Itin daug nuotraukų ir kitos informacijos galima rasti Vaikystės Sodo puslapyje Facebook http://www.facebook.com/vaikys....

Rugsėjo mėnesį Sodelyje organizuojame Informacinį vakarą, kurio metu pristatome naujųjų mokslo metų ugdymo programos naujoves, vaikų tėveliai susipažįsta vieni su kitais ir su pedagogais, Sodelio vadove(-u) bei specialistais. Informaciniame vakare sužinosite, kaip ugdymo programa bus taikoma Jūsų vaiko klasėje, t. y. kas vyks kasdien nuo to momento, kai paliksite vaiką Vaikystės Sode iki tada, kai ateisite jo išsivesti. Pedagogai papasakos apie savo tikslus, pagrindinius uždavinius, kaip, atsižvelgdami į amžiaus tarpsnių ypatumus, ketina juos įgyvendinti. Mūsų giliu įsitikinimu, sėkmingai veiklai būtinas ne tik Vaikystės Sodo vaikų ir pedagogų, šeimos ir pedagogų, bet ir šeimų tarpusavio bendravimas ir bendradarbiavimas.

Siekdami geriau atliepti tėvų poreikius, teikiame skambučių tėvams paslaugą. Kiekvienų mokslo metų lapkričio ir balandžio mėnesiais iš anksto sutartu laiku klasės mokytojai arba kitas pedagogas skambina visoms klasės šeimoms ir suteikia grįžtamąjį ryšį apie vaiko progresą, pomėgius, iššūkius bei kitą svarbią informaciją. Suprantame, kad rytais atvesdami ir vakarais pasiimdami vaiką tėvai turi ribotai laiko pasikalbėti su mokytojais apie vaiko dieną ir kitus svarbius dalykus, todėl skambučio metu atsakysime ir į tėvams rūpimus klausimus. 

Individualių vaikų vertinimo aptarimų metu sausio ir birželio mėnesiais tėvai išsamiai supažindinami su vertinimo rezultatais, pasiektu progresu.

Jeigu norite su Vaikystės Sodo pedagogais susitikti individualiai, prašome raštu informuoti juos ir susitarti dėl susitikimo laiko.

Visapusiai skatiname Vaikystės Sodo bendruomenę būti atvira diskusijoms - visus rūpimus klausimus užduokite tiesiogiai mokytojams ar Sodelio vadovei(-ui). Uždaros tėvų grupės, skirtos diskusijoms apie Vaikystės Sodo veiklą, riboja galimybę gauti greitus ir tiesius atsakymus į rūpimus klausimus, nesuteikia progos organizacijai greitai reaguoti ir prisidėti prie konstruktyvaus situacijos sprendimo, gali kurti atskirtį bendruomenėje ir yra terpė gandams sklisti.

Kviečiame iškilusias situacijas spręsti operatyviai kartu su Vaikystės Sodo komanda.

Visuomet kviečiame bendruomenę prisidėti savo iniciatyvomis prie kasdienės Vaikystės Sodo veiklos bei švenčių organizavimo. Tačiau išlieka sritys, kuriose sprendimus organizacija priima vienašališkai, t.y.: mokytojų samda, ugdymo turinys bei ugdymo kaina.

Renginiai 

Vaikystės Sode organizuojame daug bendruomenės renginių, pvz.: Rudens siautulio šventė, Žiemos šventė, Kiaušinmėtė ir kt. Rekomenduojame ir kviečiame juose dalyvauti gyvai arba virtualiai, nes tikrai būna smagu! Apie Vaikystės Sodo šventes Jums pranešime Penktadienio laiškuose. 

Tėvų bendradarbiavimas / įsitraukimas 

Mes tikime, kad įstaigą vaikams kartu kuria tėvai ir pedagogai. Tėvų dalyvavimas ugdymosi procese yra sveikintinas. Sąmoningai skatiname šeimų įsitraukimą į klasės veiklą: tėvai gali ne tik inicijuoti projektus, bet ir, bendradarbiaudami su mokytoju, padėti juos įgyvendinti. Mokytojai glaudžiai bendradarbiauja su tėvais užtikrindami, kad pastarųjų dalyvavimas klasės veikloje būtų naudingas visiems vaikams, atsižvelgiant į kiekvieno vaiko individualiuosius raidos poreikius.

Norėdami prisidėti prie klasės ar Sodelio veiklos, paklauskite mokytojo – jis galės patarti jums daugybę įmanomų dalyvavimo būdų.

Kiekviename Sodelyje veikia Patariamoji taryba, kuri renkama kas metus iš joje norinčių dalyvauti ir prie veiklų prisidėti tėvų - klasių atstovų.

Maitinimas 

Visiems vaikams, lankantiems Vaikystės Sodą, galima užsakyti pusryčius, užkandėlę, pietus ir vakarienę.

Jeigu vaikas Vaikystės Sode nevalgys, maistą galima atsinešti iš namų.  Tokiu atveju ant užkandžių dėžutės turi būti užrašytas vaiko vardas.

Jeigu vaikas pusryčiauja Vaikystės Sode, atvykti privaloma iki 8.30 val., kad vaikas spėtų pavalgyti iki Ryto Rato pradžios.

Vaikystės Sode pratiname vaikus valgyti sveiką maistą, todėl prašome, kad užkandžiai atitiktų sveiko maisto reikalavimus. Rekomenduojame dėti vaisius, daržoves, sveikus pieno gaminius, javinukus, džiovintus vaisius ir kitą sveiką maistą.

Prašome nedėti šokolado, medaus, kiaušinių, šokoladinių varškės sūrelių, riešutų, sulčių, traškučių, trapučių su saldžiais pertepimais.

Nuo balandžio 1 d. iki spalio 1 d. draudžiame dėti pieno ir kitus greitai gendančius produktus.

Vaikystės Sode geriame vandenį, todėl prašome vaikams į gertuves nepilti ir į užkandžių dėžutes nedėti sulčių ir kitų gėrimų. Ant gertuvės turi būti užrašytas vaiko vardas.

Saldumynai šeštadieniais 

Vaikystės Sodas dalyvauja akcijoje Saldumynai šeštadieniais. Tai Lietuvos odontologų iniciatyvinės grupės projektas, kuriuo siekiama atkreipti dėmesį į žalingą cukraus poveikį vaikų dantims.

Vaikystės Sode saldumynų nevalgome. Prašome atsižvelgti į šią taisyklę ir gimtadienių vaišes nešti (arba iš maisto tiekėjų užsakyti) nesaldžias bei padalintas porcijomis: kepinius su daržovėmis, sumuštinius, vaisius, vaisių vėrinukus, trintų vaisių kokteilius ir pan. Atkreipkite dėmesį į užkandžių pateikimo saugumą mažyliams: vynuoges patiekite perpjautas išilgai dėl užspringimo galimybės sumažinimo, neneškite vėrinukų ant aštrių lazdelių ir pan. Jeigu ketinate atvežti lauktuvių, jos taip pat turėtų būti nesaldžios, t.y. be pridėtinio cukraus.

Į užkandėlių dėžutes prašome nedėti sausainių, medaus, sūrelių su saldžiais įdarais, trapučių su saldžiais pertepimais. 

Apranga 

Rekomenduojame, kad Vaikystės Sode vaikai būtų aprengti patogiai. Ant aprangos neturėtų būti įžeidžiamų užrašų arba tokių, kurie reklamuoja svaiginančių / narkotinių medžiagų vartojimą. Labai gerai, kai vaikas aprengtas keliais drabužių sluoksniais – tada galima ką nors nuvilkti, jeigu jam šilta, arba apvilkti, jeigu vėsu.

Svarbu! Kadangi vaikas Vaikystės Sode daro daug darbelių, pageidaujame, kad drabužiai netrukdytų jam išreikšti kūrybinių gebėjimų. Tapydami visi vaikai vilki specialius marškinėlius, vis dėlto jie nevisada apsaugo kitus drabužėlius.

Kadangi maži vaikai į tualetą dažnai eina paskutinę minutę, rekomenduojame vaiką aprengti lengvai nu(si)velkamais drabužiais. Pavyzdžiui, kelnėmis su guma. Kelnės su petnešomis ir sunkiai atsegamomis sagomis šiuo atveju pridarys vaikui rūpesčių, nes ikimokyklinio amžiaus mažylio smulkioji motorika dar nėra išsivysčiusi taip gerai kaip suaugusiojo.

Svarbu! Vaikystės Sodas – kūrybos, saviraiškos bei pasaulio tyrinėjimo erdvė. Tai reiškia, kad rūbai, aktyviai žaidžiant, gali išsitepti, suplyšti. Nerenkite vaiko rūbais, su kuriais jis negali aktyviai žaisti. Pedagogai nėra atsakingi, jei aktyvaus žaidimo metu išsitepa arba suplyšta vaiko apranga.

Ikimokyklinio amžiaus vaikui nutinka įvairių neplanuotų situacijų todėl prašome, kad vaikas Sodelyje turėtų bent vieną atsarginį drabužių komplektą (apatinių drabužėlių, kojines, kelnes / sijoną, marškinėlius ir kt.). Prašome, kad maišelis (ne polietileninis!) su atsarginiais drabužėliais visą laiką būtų vaiko spintelėje, o visi rūbeliai būtų pažymėti vaiko vardu arba inicialais.

Vaiko rūbų ženklinimas palengvins vaiko rūbelių radimą jiems dingus perrengiant / po poilsio, tačiau jokiu būdu neužtikrins, kad kiti tėvai per klaidą neįsidės Jūsų vaiko rūbų. Rastus / per klaidą ne Jūsų vaiko paimtus / apvilktus rūbus prašome grąžinti mokytojai arba palikti rastų rūbų / daiktų dėžėje rūbinėje. Jei nerandate savo vaiko rūbų, jų paieškokite toje pačioje radinių dėžėje.

Taip pat būtina, kad vaikas turėtų avalynę, skirtą vaikščioti tik Sodelio patalpose. Tai gali būti kambarinis apavas kietu padu arba basutės. Prašome, kad bateliai, su kuriais vaikas vaikščioja Sodelyje, nebūtų avėti ar tebeavimi lauke - tai būtina dėl higienos ir saugumo.

Keletas patarimų:

*rudenį ir žiemą geriausiai tinka šilti ir vandeniui nelaidūs drabužiai;

*rekomenduojame, kad kiekvieno vaiko spintelėje būtų ir guminių batų pora;

*žiemą prašome, kad vaikas turėtų kepurę, šaliką ir pirštines - jeigu turite atsarginę porą, atneškite ir ją;

*vasarą prašome vaikus rengti šviesiais, lengvais drabužėliais, į spintelę įdėti kremą nuo saulės (jeigu pageidaujate, kad juo išteptume vaiką) ir nuo saulės apsaugančią kepuraitę.

Tėvai turi pasirūpinti, kad vaikai į Vaikystės Sodą kasdien ateitų aprengti taip, jog galėtų eiti į lauką. Be to, prašome, kad kiekvieno vaiko spintelėje stovėtų guminių batų pora ir kabėtų lietaus rūbų komplektas. Mes vadovaujamės požiūriu, kad nėra blogo oro, yra tik bloga apranga!

Už Sodelio ribų į lauką einame tik su liemenėmis ir pasivaikščiojimų virvele. Jeigu vaikas atsisako vilkėti liemenę arba įsikibti į virvelę, jis yra paliekamas Sodelyje su kita klase.

Reguliarios išvykos ir žygiai 

Mažyliai ir šnekučiai leidžiasi į išvykas tik po Vaikystės Sodo teritoriją ir nedideliu spinduliu aplink ją. Sodiečiams (esant palankiai epidemiologiniai situacijai) rengiamos reguliarios teminės išvykos, kurias, norėdami praplėsti ugdymo programos turinį, kartą per mėnesį suplanuoja mokytojai.

Kai važiuojame į temines išvykas, tėvams reikia padengti transporto ir įėjimo bilietų išlaidas. Apie kelionę tėvai informuojami Penktadienio laiškuose.

Rugsėjo-gegužės mėnesiais (esant palankiai epidemiologiniai situacijai) vieną kartą per mėnesį sodiečiai keliauja į biblioteką. Kokią biblioteką lankys konkretaus Sodelio vaikai, jums papasakos mokytoja(-as) arba Sodelio vadovė(-as).

Į biblioteką keliaujame pėstute arba važiuojame visuomeniniu transportu (jeigu orai ir epidemiologinė situacija yra tinkami kelionei).

Su sodiečiais keliaujame ne tik į bibliotekas, temines išvykas, bet ir žygius: parkus, miškus ir kitas žalias zonas (ypač šiltuoju laikotarpiu), todėl patariame vaiką paskiepyti erkinio encefalito vakcina.

Leisdamiesi į išvyką, vaikai privalo vilkėti ryškias Vaikystės Sodo liemenes ir eiti įsikibę į pasivaikščiojimų virvelę.

Visose išvykose gali dalyvauti tik vaikai, kurių tėveliai yra pasirašę Vaikystės Sodo išvykų formą. 

Jeigu nenorėsite, kad jūsų vaikas važiuotų visuomeniniu transportu arba lankytųsi bibliotekoje ar kitose išvykose, apie tai praneškite savo Sodelio vadovei(-ui) ir Jūsų vaikas, jei bus galimybė, galės likti kitoje klasėje.

Saugumas

Vaikystės Sode mes:

*nelipame laiptais ir nevaikščiojame koridoriais be suaugusiųjų;

*patalpose vaikštome, ne lakstome;

*nekramtome kramtomosios gumos. Jeigu vaikas ateina kramtydamas ją, tuojau pat prašome išspjauti;

*vaikščiojame arba basomis (šiltuoju metų laiku su tėvų atskiru prašymu), arba avime apavą kietu padu.

Vaikystės Sodas atsakingas už vaiko saugumą tik tomis valandomis, kai vaikas būna Vaikystės Sode. Tėvams esant Vaikystės Sodo teritorijoje bei bendruomenės švenčių metu, atsakomybę už vaiko saugumą prisiima tėvai.

Visi Vaikystės Sodo pedagogai moka teikti pirmąją pagalbą, Vaikystės Sode yra pirmosios pagalbos rinkiniai.

Tomis valandomis, kai būna Vaikystės Sode, visi jį lankantys vaikai yra drausti nuo nelaimingų atsitikimų.

Vaikystės Sodo darbuotojams pareikalavus, tėvai privalo apdrausti vaiką civiliniu draudimu.

Asmeniniai daiktai 

Vaikystės Sodas neprisiima atsakomybės už asmeninius vaiko daiktus, at(si)neštus į Vaikystės Sodą.

Visi asmeniniai daiktai, kuriuos at(si)nešate į Vaikystės Sodą, turi būti pažymėti vaiko vardu. Prašome, kad vaikas į Sodelį nesineštų brangių daiktų.

Jeigu pedagogai pastebės, kad vaikas atsinešė žaislą, kuris gali kelti pavojų kitų vaikų saugumui (pavyzdžiui, maži stikliniai rutuliukai), prašysime, kad šį žaislą išsineštų vaiką atvedęs suaugęs asmuo arba padėsime jį į spintelę, kad palauktų iki dienos pabaigos.

Į Vaikystės Sodą vaikams negalima neštis žaislinių ginklų ir elektroninių žaidimų (nebent dėl to būtų iš anksto susitarta su administracija).

Rasti ir pamesti

Visuose Sodeliuose yra radinių dėžės. Į jas dedame viską, ką pedagogai randa Vaikystės Sode. Jeigu ko nors pasigedote – parašykite klasės pedagogams, jie peržiūrės radinių dėžę.

Prieš žiemos šventes ir paskutinę liepos savaitę visus daiktus iš radinių dėžės eksponuojame, kad galėtumėte rasti pasimetėlius, o daiktus be savininkų – paaukojame.

Švara ir tvarka 

Gertuvėles ir užkandžių dėžutes tėvai turi pasiimti kiekvieną dieną, o vieną kartą per savaitę visi daiktai iš persirengimo spintelės yra atiduodami tėvams, kad šeimininkutė galėtų ją išvalyti.

Nedarbo dienos 

Vaikystės Sodas nedirba tarp Kalėdų ir Naujųjų metų – 2021 metais tai bus gruodžio 27, 28, 29, 30 ir 31 dienos.

Vaikystės Sodas nedirba per profesines dienas (dvi dienos per mokslo metus) bei profesinius pusdienius (du pusdieniai per mokslo metus). 2021-2022 mokslo metais profesinės dienos bus spalio 8 d. ir balandžio 19 d., profesiniai pusdieniai - lapkričio 15 d. ir vasario 15 d. Profesinių pusdienių dienomis mokytojai klasėse dirbs pusdienį, todėl tėveliai vaikus iš Sodelių turėtų paimti iki 12 val.

Prašome Jūsų pasižymėti šias dienas savo kalendoriuose. Po profesinių dienų pedagogai tikrai pasitiks Jus kupini naujų minčių ir idėjų.

Primename, jog dieną prieš kiekvieną valstybinę šventę Vaikystės Sodas dirba viena valanda trumpiau, t.y. iki 17:30 val.

Vaikystės Sodo nuosavybė 

Prašome saugoti Vaikystės Sodo nuosavybę. Jeigu pasiskolinę pamesite Vaikystės Sodo bibliotekos knygą arba žaislą, priemonę, prašysime sumokėti už pamestą daiktą bei šio daikto atsiuntimo išlaidas (jeigu jos buvo).

Kompensacija 

2021-2022 mokslo metais Vaikystės Sodą lankančios šeimos gauna savivaldybės skiriamą kompensaciją už vaiko ugdymą. Kompensacija skiriama Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos miestuose gyvenančioms šeimoms. Apie kompensacijos gavimo tvarką jus informuos jūsų Sodelio vadovė(-as). Savivaldybės kompensacijos teikimo tvarką gali vienašališkai pakeisti.

Vaikų gimtadieniai 

Jeigu norite, kad vaikas švęstų savo gimtadienį Vaikystės Sode, prašome iš anksto susitarti su vaiko mokytojais. Vaišėmis gimtadienio šventei gali pasirūpinti tėvai arba užsakyti vaišes iš maistą tiekiančios įmonės. Primename, kad galima nešti nesaldžius kepinius ir sumuštinius, vaisius ir vaisių kokteilius ir kitus sveikus užkandžius, be pridėtinio cukraus.

Jeigu gimtadienį švęsite ne Vaikystės Sode, prašome į Sodelį nenešti kvietimų draugams, nebent kviečiama visa klasė.

Sodelio darbo metu gimtadieniai švenčiami tik Sodelyje.

Gyvūnai 

Mums būtina žinoti, ar vaikas yra alergiškas gyvūnams. Jeigu registracijos formoje nepažymėsite, kad Jūsų vaikas alergiškas, Vaikystės Sodas neprisiims atsakomybės už vaiko alerginę reakciją ir jos padarinius.

Jeigu Jūsų vaikas norėtų atsivesti ir parodyti savo augintinį kitiems vaikams, prašome iš anksto dėl to raštu tartis su Sodelio administracija. Kiekvieno, kuris atsives gyvūną be leidimo, bus paprašyta palaukti su gyvūnu lauke.


Asmens duomenų apsauga


Asmens duomenų valdytojas

Vaikystės Sodas (juridinio asmens kodas 302602019, registruotos buveinės adresas Lukšinės g. 29, Vilnius) yra vaikų, jų tėvų bei kitų trečiųjų asmenų (kontaktinių, įgaliotų asmenų ar kitų artimųjų) asmenų duomenų valdytojas. Vaikystės Sodas gerbia vaikų ir Jūsų privatumą ir saugo Jūsų asmens duomenis, kuriuos mums pateikiate ar kuriuos renkame patys siekiant tinkamo ugdymo organizavimo. 

Asmens duomenys – tai bet kokia informacija, susijusi su gyvu asmeniu, kurio tapatybė yra arba gali būti nustatyta. Atskiros informacijos dalys, kurios, jas gaunant kartu, taip pat gali padėti nustatyti konkretaus asmens tapatybę, taip pat sudaro asmens duomenis.

Vaikystės Sodas asmens duomenis tvarko laikydamasis Lietuvos Respublikos teisės aktų, ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 2016/679 (toliau – Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) ir kitų taikytinų asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų. Su Vaikystės Sodu duomenų apsaugos klausimais visada galima susisiekti el. paštu info@vaikystes-sodas.lt ir telefonu 8 699 87949.

Vaikystės Sodas asmens duomenų tvarkymui gali pasitelkti duomenų tvarkytojus, kurie pakankamai užtikrina, kad tinkamos techninės ir organizacinės priemonės bus įgyvendintos tokiu būdu, kad duomenų tvarkymas atitiktų Bendrajame duomenų apsaugos reglamente ir kituose teisės aktuose nustatytus reikalavimus, Vaikystės Sodo, kaip duomenų valdytojo, privalomus nurodymus ir būtų užtikrinta duomenų subjekto teisių apsauga.

Vaikystės Sodo pedagogai ir administracijos darbuotojai, atlikdami savo pareigas ir tvarkydami asmens duomenis, laikosi konfidencialumo ir pagrindinių asmens duomenų tvarkymo reikalavimų, įskaitant:

*asmens duomenis tvarko tiksliai, sąžiningai, skaidriai ir teisėtai;

*asmens duomenis renka tik aiškiai apibrėžtiems tikslams pasiekti ir tvarkomi su jais suderintais būdais, naudojant saugias technines ir organizacines priemones, apsaugančias šiuos duomenis nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo, neteisėto ar netyčinio praradimo, sunaikinimo, sugadinimo, atskleidimo arba kitų neteisėtų veiksmų;

*užtikrina asmens duomenų tikslumą (jei reikia, juos atnaujina); 

*užtikrina, kad renkami asmens duomenys būtų adekvatūs ir tokios apimties, kuri būtina jiems rinkti ir toliau tvarkyti, laikomi tokia forma, kad duomenų subjektų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais jie yra tvarkomi. 

Tvarkomi asmens duomenys, tikslai ir teisniai pagrindai

Vaikystės Sodas asmens duomenis tvarko remiantis toliau nurodytais teisiniais pagrindais:

*duomenų subjektų sutikimo pagrindu (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 str. 1 d. a p.);

*siekiant įvykdyti sudarytą ugdymo sutartį ar imtis veiksmų siekiant ją sudaryti (duomenų subjektų prašymu prieš sudarant sutartį, Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 str. 1 d. b p.);

*siekiant įvykdyti Vaikystės Sodui taikomas teisines prievoles, numatytas teisės aktuose (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 str. 1 d. c p.);

*siekiant užtikrinti Vaikystės Sodo arba trečiosios šalies teisėtus interesus, išskyrus atvejus, kai tokie duomenų subjektų interesai arba pagrindinės teisės ir laisvės, dėl kurių būtina užtikrinti asmens duomenų apsaugą, yra už juos viršesni (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 str. 1 d. f p.).

Vaikystės Sodas organizuodamas ir vykdydamas ugdymo procesą tvarko toliau nurodytus vaikų jų tėvų bei kitų trečiųjų asmenų (kontaktinių, įgaliotų asmenų ar kitų artimųjų) asmens duomenis: 

*ugdymo sutarties sudarymo, vykdymo, jos apskaitos ir sąskaitų už suteiktas paslaugas išrašymo tikslais: ugdytinio tėvų vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, mokestis ir jo dydis, už ugdymo paslaugas išrašomos sąskaitos numeris, ugdytinio  atvaizdas ir prisijungimo duomenys (slaptažodis, jo atstatymo informacija) teikiant paslaugas nuotoliniu būdu. Šie asmens duomenys yra tvarkomi sutarties pagrindu ir siekiant įvykdyti Vaikystės sodui nustatytas teisines prievoles. 

*Vaikų, lankančių priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo grupes, apskaitos ir asmens bylų tvarkymo tikslu yra tvarkoma: ugdytinio vardas, pavardė, gimimo data, nuotrauka, gyvenamoji vieta, gimimo liudijimo ar paso duomenys. Šie asmens duomenys yra tvarkomi sutarties pagrindu ir siekiant įvykdyti Vaikystės Sodui nustatytas teisines prievoles.

*Ugdymo pasiekimų vertinimo, įvairių pažymėjimų išdavimo, ugdytinio dalyvavimo įvairiuose renginiuose, ugdytinio užklasinės veiklos organizavimo tikslais yra tvarkoma: ugdytinio vardas, pavardė, gimimo data, grupė, mokslo metai, įvertinimai, renginių, užklasinės veiklos užsiėmimų pavadinimai, pažymėjimų išdavimo data, numeris. Šie asmens duomenys yra tvarkomi sutarties pagrindu ir siekiant įvykdyti Vaikystės sodui nustatytas teisines prievoles.

*Ugdytinio sveikatos užtikrinimo tikslais: duomenys dėl galimos ugdytinio alerginės reakcijos į aplinką ir/ar maistą, ligos kodas, gydytojo nurodymai ir pastabos, sutrikimų rūšis. Šie asmens duomenys yra tvarkomi siekiant įvykdyti Vaikystės Sodui nustatytas teisines prievoles organizuojant sveikatos priežiūrą bei gaunant vaikų sveikatos pažymėjimus (įskaitant juose ugdymo įstaigai nurodytas išvadas ir rekomendacijas), o kitais atvejais (kai teisės aktuose nėra nurodyta teisinės prievolės ugdymo įstaigai) – sutikimo pagrindu.

*Ugdytinių tėvų informavimo ir komunikacijos su jais tikslais: ugdytinio tėvų vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, ugdytinio vaizdo duomenys (nuotraukos ir vaizdo įrašai). Šie asmens duomenys yra tvarkomi sutarties ir Vaikystės Sodo teisinio intereso pagrindu.

*Ugdytinio krepšelio ir kitų panašių subsidijų apskaičiavimo tikslais: ugdytinio vardas, pavardė, gimimo data, grupė, mokslo metai. Šie asmens duomenys yra tvarkomi sutarties pagrindu ir siekiant įvykdyti Vaikystės Sodui nustatytas teisines prievoles.

*Tarpinstitucinio bendradarbiavimo bei statistinių duomenų rinkimo tikslais: ugdytinio vardas, pavardė, gimimo data, grupė, mokslo metai. Šie asmens duomenys yra tvarkomi siekiant įvykdyti Vaikystės Sodui nustatytas teisines prievoles bei teisėto intereso pagrindu. 

*Ugdytinio saugumo užtikrinimo tikslais: ugdytinio vardas, pavardė, gimimo data, grupė, telefonas, vardas ir pavardė asmens, kuriam galima skambinti, jei nėra galimybės susisiekti su abiem ugdytinio tėvais, vardas, pavardė, ryšys su ugdytiniu, telefono numeris, elektroninio pašto adresas asmenų, kurie yra įgalioti pasiimti ugdytinį iš ugdymo įstaigos. Ypač skubiu atveju, kuomet nepavyksta susisiekti su ugdytinio tėvais jų nurodytais telefono numeriais, gali būti skambinama į ugdytinio tėvų darbovietę, todėl VVaikystės Sodas renka ir tvarko duomenis apie ugdytinio tėvų darbovietes (bendrovės, įstaigos pavadinimas), jeigu šie duomenys yra savanoriškai nurodomi. Šie asmens duomenys yra tvarkomi sutarties ir Vaikystės Sodo teisinio intereso pagrindu.

*Ugdytinio maitinimo organizavimo tikslais: ugdytinio vardas, pavardė, gimimo data, grupė, duomenys apie galimas alergijas maistui. Šie asmens duomenys yra tvarkomi sutarties ir sutikimo pagrindu. 

*Vaiko gerovės komandos darbo organizavimo ir vykdymo tikslais: ugdytinio vardas, pavardė, gimimo data, grupė, mokslo metai, įvertinimai, išorės specialistų vertinimai ir rekomendacijos. Šie asmens duomenys yra tvarkomi sutarties ir Vaikystės Sodo teisinio intereso pagrindu.

*Draudimo sutarčių vykdymo tikslais, įvykus nelaimingam atsitikimui: ugdytinio vardas, pavardė, gimimo data, klasė, ugdytinio tėvo vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, ugdytinio sveikatos duomenys. Šie asmens duomenys yra tvarkomi sutarties pagrindu, siekiant įvykdyti Vaikystės Sodui nustatytas teisines prievoles bei teisėto intereso pagrindu.

*Tiesioginės rinkodaros tikslais: ugdytinio tėvo vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas. Šie asmens duomenys yra tvarkomi sutikimo pagrindu.

Tuo atveju, jei Vaikystės Sodas negaus asmens duomenų būtinų ugdymo proceso vykdymui ir sutarties įgyvendinimui, jis negalės suteikti paslaugų. Ugdytinio asmens duomenys yra renkami iš vaiko tėvų, taip pat gaunami ugdymo sutarties vykdymo metu – ugdymo proceso metu (pvz., pasiekimų rezultatai). Vaiko duomenys taip pat gali būti renkami / gaunami iš valstybės institucijų, jei šie duomenys būtini administraciniams, sutarties vykdymo ir ugdymo organizavimo tikslais.

Asmens duomenų saugojimo trukmė

Automatiniu ir neautomatiniu būdu renkami asmens duomenys tvarkomi ir saugomi visą laikotarpį, kol vaikas lanko priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo grupes ir ne daugiau kaip 5 metus po ugdymo proceso (sutarties) pabaigos. 

Tiesioginės rinkodaros vykdymo tikslu asmens duomenys yra saugomi 5 metus nuo duomenų subjektų sutikimo siųsti tiesioginės rinkodaros pranešimus gavimo dienos. 

Šiems laikotarpiams pasibaigus, asmens duomenys sunaikinami (ištrinami), išskyrus tuos, kurie įstatymų nustatytais atvejais turi būti perduoti valstybės archyvams.

Asmens duomenų perdavimas

Vaikystės Sodas gali perduoti vaikų, jų tėvų bei kitų trečiųjų asmenų (kontaktinių, įgaliotų asmenų ar kitų artimųjų) asmens duomenis savo įgaliotiems asmens duomenų tvarkytojams, kurie padeda Vaikystės Sodui vykdyti Sutartį, t.y. duomenų bazių programinės įrangos tiekėjams, duomenų bazių administravimo paslaugų teikėjams, buhalterinę apskaitą tvarkantiems asmenims, debesijos paslaugų teikėjams, ugdytinio maitinimą organizuojantiems asmenims ir kitiems su vaiko priežiūros ir ugdymo sutarties vykdymu susijusiems asmenims. Taip pat, Vaikystės Sodas asmens duomenis automatiniu būdu tvarko pasitelkiant duomenų tvarkytojo UAB „Rezervacijos sistema“ informacinę sistemą „Kindervibe“. Ugdytinių asmens duomenys taip pat gali būti teikiami valdžios arba teisėsaugoms įstaigoms, pvz., savivaldybėms ir kitoms valstybinėms institucijoms, ugdytinio krepšelio ir kitų panašių subsidijų apskaičiavimo bei statistinių ataskaitų teikimo tikslais.

Vaikystės Sodas asmens duomenų į trečiąją valstybę (ne EEE / ES narę) neteikia, nebent tai būtų būtina atskirais atvejais. Jei toks asmens duomenų perdavimas vyktų (pvz., bendradarbiaujant su darželiu JAV), toks perdavimas privalo atitikti taikomus teisės aktus. Tai atvejais, kai dėl atitinkamos valstybės Europos Komisija nėra priėmusi sprendimo dėl tinkamumo, perduodant asmens duomenis už EEA / EU ribų Vaikystės Sodas naudos Standartines sutarčių sąlygas patvirtintas Europos Komisijos.

Vaikystės Sodas imasi atitinkamų techninių ir organizacinių priemonių, kad užtikrintų visų tvarkomų Asmens duomenų apsaugą nuo netyčinio ar neteisėto sunaikinimo arba netyčinio praradimo, pakeitimo, neįgalioto atskleidimo arba prieigos, ir nuo visų kitų neteisėtų apdorojimo formų.

Jūsų teisės 

Vaikystės Sodas, gavęs Jūsų prašymą dėl žemiau nurodytų teisių įgyvendinimo, nepagrįstai nedelsdamas, tačiau bet kuriuo atveju ne vėliau nei per 1 vieną mėnesį nuo prašymo gavimo, pateikia duomenų subjektui informaciją apie veiksmus, kurių buvo imtasi jo prašymo įgyvendinimui. Šios laikotarpis, prireikus, gali būti pratęstas dar 2 dviem mėnesiams. Informacija teikiama bei visi veiksmai įgyvendinant žemiau nurodytas teises atliekami nemokamai, nebent duomenų subjekto prašymai yra akivaizdžiai nepagrįsti arba neproporcingi. Toliau minimi „Jūsų duomenys“ apima Jūsų arba Jūsų vaikų asmens duomenis.

*Teisė būti informuotam ir teisė susipažinti su asmens duomenimis. Vaikystės Sodas Jums turi suteikti aiškią ir skaidrią informaciją apie duomenų tvarkymo veiksmus. Turite teisę gauti Vaikystės Sodo patvirtinimą, ar Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi, ar ne, ir susipažinti su informacija apie tai, kaip tvarkome Jūsų asmens duomenis. Tokia informacija suteikiama duomenų rinkimo metu, pvz., kai vaiko tėvai pildydami anketas pateikia savo ir vaiko, kitų asmenų asmens duomenis, šioje Bendruomenės knygoje ir kituose informaciniuose pranešimuose. 

Siekiant susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, Vaikystės Sodui turite pateikti rašytinį prašymą asmeniškai, paštu ar elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį, patvirtinus tapatybę. 

Jūsų prašymas turi būti įskaitomas, surašytas lietuvių kalba ir asmens pasirašytas, jame turi būti nurodytas Jūsų vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, duomenys ryšiui palaikyti ir Jūsų paklausimo esmė.

*Teisė reikalauti ištaisyti asmens duomenis. Jūs turite teisę reikalauti, kad Vaikystės Sodas ištaisytų netikslius arba neišsamius Jūsų asmens duomenis. Tačiau mums gali tekti patikrinti naujųjų duomenų, kuriuos mums pateikiate, tikslumą.

*Teisė reikalauti ištrinti asmens duomenis („teisė būti pamirštam“). Jūs turite teisę prašyti mūsų ištrinti arba pašalinti asmens duomenis, jei nėra pagrįstos priežasties, dėl kurios turėtume toliau juos tvarkyti, jeigu:

- asmens duomenys nebėra reikalingi tais tikslais, kuriais jie buvo surinkti arba tvarkomi,

- Jūs atšaukiate sutikimą, kurio pagrindu buvo tvarkomi asmens duomenys, ir nėra jokio kito teisinio pagrindo juos tvarkyti,

- Jūs toliau nurodyta tvarka nesutinkate, kad būtų tvarkomi Jūsų duomenys ir nėra viršesnių teisėtų priežasčių juos tvarkyti,

- asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai,

- asmens duomenis būtina ištrinti laikantis galiojančiuose įstatymuose nustatytos teisinės prievolės.

Prašome atkreipti dėmesį, kad Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 7 str. 3 d. yra numatytos pirmiau nurodytų atvejų išimtys, kai duomenis tvarkyti yra būtina. Jei tokios išimtys galioja Jūsų atveju, mes Jus apie tai atitinkamai informuosime.

*Teisė reikalauti apriboti asmens duomenų tvarkymą. Jūsų turite teisę reikalauti, kad Vaikystės Sodas apribotų (arba sustabdytų) Jūsų asmens duomenų tvarkymą, jeigu:

- Jūs ginčijate asmens duomenų tikslumą – tol, kol bus patikrintas jų tikslumas;

- tvarkymas yra neteisėtas, o Jūs nesutinkate, kad asmens duomenys būtų ištrinti ir prašote vietoje to apriboti jų naudojimą;

- mums nebereikia asmens duomenų jų tvarkymo tikslais, bet Jums jie yra reikalingi, kad galėtumėte pareikšti, įvykdyti arba apginti teisinius reikalavimus;

- Jūs toliau nurodyta tvarka prieštaraujate, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys – tol, kol bus patikrinta, kad mūsų teisėtos priežastys yra svarbesnės nei Jūsų teisėtos priežastys.

Apribojus asmens duomenų tvarkymą, tokie asmens duomenys gali būti tvarkomi (išskyrus jų saugojimą) tik su Jūsų sutikimu arba tik siekiant pareikšti, įvykdyti arba apginti teisėtus reikalavimus, apsaugoti kito fizinio arba juridinio asmens teises arba dėl svarbaus viešojo intereso.

*Teisė reikalauti perkelti duomenis. Jūs turite teisę gauti savo asmens duomenis, kuriuos pateikėte Vaikystės Sodui, susistemintu, paprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, taip pat teisę perduoti šiuos duomenis kitam valdytojui, jeigu:

- duomenys yra tvarkomi sutikimo arba sutarties pagrindu;

- duomenys yra tvarkomi automatizuotomis priemonėmis.

Taip pat turite teisę reikalauti, kad Vaikystės Sodas perduotų Jūsų asmens duomenis tiesiogiai kitam valdytojui, jei tai yra techniškai įmanoma.

*Teisė nesutikti. Jūs turite teisę remdamiesi savo konkrečia situacija bet kada nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys, kurie tvarkomi tam, kad būtų įvykdyta viešojo intereso užduotis arba Vaikystės Sodo teisėtais interesais. Tokiu atveju, Vaikystės Sodas Jūsų asmens duomenų nebetvarkys, nebent sugebėtume įrodyti teisėtus pagrindus, dėl kurių turi būti tvarkomi Jūsų asmens duomenys ir kurie yra svarbesni nei Jūsų interesai, teisės ir laisvės arba jeigu to reikėtų siekiant pareikšti, įvykdyti arba apginti teisėtus reikalavimus.

*Teisė atšaukti sutikimą. Jeigu Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi Jūsų sutikimo pagrindu, Jūs turite teisę bet kuriuo metu tokį sutikimą atšaukti. Toks Jūsų sutikimo atšaukimas neturės įtakos duomenų tvarkymo (sutikimo pagrindu) iki tokio sutikimo atšaukimo teisėtumui.

*Teisė pateikti skundą priežiūros institucijai. Jūs turite teisę pateikti skundą, jeigu manote, kad Jūsų asmens duomenų tvarkymas pažeidžia duomenų apsaugos reikalavimų nuostatas. Priežiūros institucija Lietuvoje yra Lietuvos valstybinė duomenų apsaugos inspekcija, adresas L. Sapiegos g. 17, Vilnius, Lietuva, el. paštas ada@ada.lt, tinklalapis https://vdai.lrv.lt/. Iki pateikiant skundą atitinkamai priežiūros institucijai, Vaikystės Sodas rekomenduoja susisiekti su mumis ir išdėstyti Jums susirūpinimą keliančius ar kitokius klausimus, ir būtų dėkingas, jei taip padarytumėte. Mes dėsime visas pastangas atsakyti į Jūsų užklausas.

Šiomis savo teisėmis galite pasinaudoti kreipdamiesi į Vaikystės Sodą el. paštu info@vaikystes-sodas.lt arba adresu Lukšinės g. 29, Vilnius.

Pakeitimai

Vaikystės Sodas turi teisę savo išimtine nuožiūra bet kuriuo metu pakeisti, papildyti arba pašalinti šių asmens duomenų tvarkymo nuostatų dalį, atsižvelgdamas į naujas Vaikystės Sodo veiklas, funkcijas ir teisės aktus. Apie esminius pakeitimus informuosime Jus atskirai (el. paštu arba aiškia informacine žinute tinklapyje (atsižvelgiant į pakeitimo mastą ir reikšmę). Prašome Jūsų periodiškai peržiūrėti šią informaciją, kad sužinotumėte apie bet kokius jos pakeitimus.